Hòa Bình: Tăng cường làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Ngày đăng: 24/03/2020
Ngày 16⁄3⁄2020, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 34⁄KH-UBND về tăng cường thực hiện công tác cai nghiện ma túy, phòng, chống tệ nạn mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, năm 2020.

 

 

 

Theo thống kê, đến hết tháng 2/2020, các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đang quản lý, cai nghiện ma túy cho 367 học viên, trong đó tự nguyện 41 người, bắt buộc 326 người. Công tác điều trị thay thế bằng methadone, buprenorphine tại tuyến cơ sở được duy trì thường xuyên. Trong đó, điều trị thay thế bằng thuốc methadone cho 744 người nghiện ma túy (TP Hòa Bình 210 người, Tân Lạc 34 người, Mai Châu 101 người, Kim Bôi 36 người, Lạc Thủy 32 người, Lương Sơn 48 người, Lạc Sơn 128 người, Đà Bắc 19 người, Yên Thủy 34 người, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 là 37 người, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 là 65 người) và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng  buprenorphine cho 15 người (TP Hòa Bình 10 người, Mai Châu 5 người).

Theo Kế hoạch mới ban hành, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là cấp cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, các cơ sở điều trị cai nghiện ma túy và các điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng...

Chỉ tiêu phấn đấu: 100% xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức về phòng, chống tệ nạn xã hội; phấn đấu cuối năm 2020 kiềm chế gia tăng số người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy hiện có trong danh sách quản lý so với cùng kỳ năm 2019. Tổ chức, điều trị, cai nghiện mới bằng các hình thức phù hợp cho 90% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý ngoài cộng đồng. 100% người hoàn thành chương trình cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện của tỉnh được quản lý, tư vấn, giám sát, hỗ trợ, giúp đỡ bằng các hình thức phù hợp. Cuối năm 2020, phấn đấu giữ vững trên 80% trở lên xã, phường, thị trấn đạt chuẩn được công nhận xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Về các nội dung và các giải pháp cụ thể, tỉnh yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ động nghiên cứu cơ chế, chính sách của Trung ương, vận dụng sáng tạo vào tình hình của địa phương để trình Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách cho công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm trong hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân hiểu biết tác hại của tệ nạn ma túy, mại dâm nhất là một số loại ma túy mới. Tổ chức đưa người vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc đối với người nghiện ma túy có đủ điều kiện áp dụng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính để cai nghiện. Đổi mới công tác cai nghiện ma túy theo hướng cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện, điều trị tại cộng đồng; giảm dần cai nghiện bắt buộc; xã hội hóa công tác cai nghiện điều trị nghiện. Lồng ghép công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy với các chương trình xóa đói, giảm nghèo, dạy nghề tạo việc làm...

Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác của Đội kiểm tra liên ngành các cấp, đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phòng, chống mua bán người, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân. Chú trọng tuyên truyền đối với những người có nguy cơ cao, người nghiện ma túy ở cộng đồng, học sinh, sinh viên trong các trường học, cán bộ, người lao động trong các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất./.

Ng.Trực

 

 

|