Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
136/2016/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 221⁄2013⁄NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 09/09/2016
26/2016/NĐ- CP Quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập 06/04/2016
98/NQ-CP Về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới 26/12/2014
29/2014/QĐ-TTg Về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương 26/04/2014
570/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV⁄AIDS giai đoạn 2014-2020 22/04/2014
02/2014/NĐ-CP Quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc 10/01/2014
221/2013/NĐ-CP Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 30/12/2013
2596/QĐ-TTg Về việc phê duyệt đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 27/12/2013
09/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người 11/01/2013
94/2011/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147⁄2003⁄NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện 18/10/2011
94/2010/NĐ-CP Nghị định Quy định về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình, cai nghiện ma tuý tại cộng đồng 09/09/2010
94/2009/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy 26/10/2009
114/2007/NĐ-CP Nghị định Quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý 03/07/2007