Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
10/2003/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh của UBTVQH về Phòng, chống mại dâm 17/03/2003