Số hiệu : 570/QĐ-TTg
Tên văn bản: Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV⁄AIDS giai đoạn 2014-2020
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký:
Ngày ban hành: 22/04/2014
Tệp đính kèm